masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Koe Lintuparatiisi!

Mynälahden perukka Mietoistenlahti sekä Laajoen suistoalue tarjoavat linnuille oivan paikan kevät- ja syysmuuton aikaiselle levähdykselle ja ruokailutauolle sekä pesintään ja poikasten kasvattamiseen. Mietoistenlahti onkin yksi maamme parhaista lintuvesistä.

 

B.Mynlahden lintuparatiisiLevähdyspaikka muuttolinnuille

Mietoistenlahden rantaniityt ja matalat rantakosteikot tarjoavat linnuille hyvän levähdys- ja ruokailupaikan pitkän ja raskaan muuttomatkan aikana. Lahdella levähtää kevätmuuton aikana samanaikaisesti jopa tuhansia vesilintuja. Syysmuuton aikana lintumäärät ovat yleensä hieman pienempiä.

Vesilinnuista runsaslukuisimpina Mietoistenlahdella levähtävät mm. telkät, isokoskelot sekä tavit. Myös mm. hanhet, laulujoutsen sekä lapasotka vierailevat lahdella säännöllisesti. Mietoistenlahdella voi nähdä keväisin Suomessa harvinaisempia lajeja kuten pikkujoutsenia. Mietoistenlahti tarjoaa myös matalassa rantavedessä viihtyville kahlaajalinnuille sopivan levähdyspaikan.

 

Kesäkoti pesimälinnuille

Mietoistenlahti toimii myös monen vesi- ja rantalinnun pesimäpaikkana. Etenkin alue houkuttelee rantaniityillä pesiviä sekä rehevien matalavetisten rantojen lintulajeja. Mietoistenlahden rantaniityillä pesiviä lajeja ovat mm. keltavästäräkki, taivaanvuohi sekä punajalkaviklo. Rehevillä rannoilla viihtyvät lapasorsat ja heinätavit pesivät alueella. Järviruo’osta muodostuneet ruovikot houkuttelevat myös pesijöitä kuten viiksitimaleja.

Tästä voit tarkastaa Mietoistenlahden viimeisimmät lintuhavainnot: http://www.tiira.fi/mietoistenlahti.html

 

Lintuvesien parhaimmistoon kuuluminen ei ole itsestäänselvyys

RantaniittyAvoimet rantaniityt ja matalat rantakosteikot ovat Mietoistenlahden tavaramerkki ja erikoisuus, jotka takaavat lintuvesien parhaimmistoon kuulumisen. Rantaniittyjen ja kosteikkojen säilyminen alueella ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys vaan se on vaatinut ja vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.

1990-luvulle tultaessa Mietoistenlahden rannat olivat pitkälti umpeenkasvaneita ja ruovikoituneita. Osa rantaniityistä oli myös ojitettu ja kuivattu pelloiksi. Rantaniittyjen ja kosteikkojen lajit kuten useat kahlaajalinnut olivat alueella merkittävästi taantuneet tai jopa hävinneet alueelta kokonaan. Toisaalta ruovikon linnusto oli lisääntynyt.

Ennallistamis- ja hoitotoimilla Mietoistenlahden rantaniittyjä sekä kosteikkorantoja on saatu palautettua ja niitä vaativat lintulajit ovat pitkälti palanneet alueelle. Ennallistaminen sekä hoito aloitettiin 1991 ja jatkuu edelleen. Rantojen umpeenkasvu voidaan välttää jokavuotisilla hoitotoimilla.

Mietoistenlahden avointen ranta-alueiden ennallistamisessa on käytetty monia eri tapoja:

Järviruo’on niittäminen ja raivaus, ojien täyttö, rantojen äestys sekä merkittävimpänä rantaniittyjen ylläpitäjänä lehmien laidunnus.

Mietoistenlahden rantaniityt ovat syntyneet maankohoamisen seurauksena ja pysyneet avoimina pitkälti karjanlaidunnuksen sekä karjan talvirehuksi niittämisen avulla. Käytännössä alueen laidunnus kuitenkin loppui ja rannat kasvoivat umpeen. 2000-luvun alussa rantaniittyjen hoitajiksi saatiin taas karjaa, joka säilyttää osaltaan arvokasta perinnehistoriaa sekä turvaa rantaniittyjen ja avoimen rantaniityn linnuston säilymisen.

Mietoistenlahden rantaniityt ovat niin sanottuja perinnebiotooppeja, jotka heijastelevat vuosisataisia ihmisten perinteitä ja elintapoja. Lahdella rantaniittyjä halutaan säilyttää lähinnä niiden houkuttelemien lintulajien kuten kahlaajien elinympäristön säilyttämiseksi.

 

 


Tehtäviä

 

  • Linnut muuttomatkalla. Piirrä valitsemasi lintulajin muuttoreitti maailmankartalle ja arvioi muuttomatkan pituus.
  • Selvitä eri lähteitä apunakäyttäen, millaisia suojelutoimia lintujen muuttomatkan varrella tarvitaan.

 

Lähteet

Metsähallitus: Mietoistenlahden hoito ja käyttösuunnitelma: http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c5.pdf

Metsähallitus: Linnut levähtävät Mietoistenlahdella: http://www.metsafi-lehti.fi/luonto-ja-kulttuuri/linnut-levahtavat-mietoistenlahdella/

Metsähallitus: Mietoistenlahden luonto: http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutsuojelualueet/mietoistenlahti/luonto/Sivut/Default.aspx