masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Mynälahden ympäristö on vahvaa maatalousaluetta. Alueella viljellään pääasiassa viljakasveja, mutta viljakasvien lisäksi on paljon erikoiskasviviljelyä esim. sokerijuurikasta. Erikoiskasveilla käytetään korkeita lannoitetasoja, jonka vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota ravinnepäästöihin.

 

Maataloudessa on meneillään voimakas rakennemuutos. Tilojen lukumäärä vähenee vuosittain ja jatkavien tilojen viljelypinta-alat ovat kasvaneet.  Toimintaansa laajentavat tilat joutuvat investoimaan tehokkaampiin ja suurempiin maatalouskoneisiin. Raskaammat maatalouskoneet saattavat aiheuttaa maan tiivistymistä, minkä takia asiaan on kiinnitettävä huomioitava.

 

Kotieläintalous on vahvasti keskittynyt muutamiin Mynälahden ympärillä sijaitseviin kuntiin. Alueen kotieläintalous on keskittynyt erityisesti sika- ja siipikarjatalouteen. Tästä syystä alueelle on muodostunut karjanlannan ylituotanto-ongelma.  Suuntaus yhä suurempiin yksiköihin on ollut voimakasta. Tämä lisää omalta osalta tuotannon keskittymistä ja sen mukanaan tuomia ongelmia lannanlevitykseen. Viljelijät ovat tehneet yhteistyötä kotieläintalouden aiheuttaminen päästöjen vähentämiseksi yhdessä neuvonta- ja ympäristöjärjestöjen sekä jalostavan teollisuuden kanssa.

 

TUKITOIMENPITEET

Maatalouden ympäristötuki

Maatalouden harjoittajat ovat pääsääntöisesti sitoutuneet noudattamaan ympäristötuen ehtoja. Maatalouden ympäristötuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007-2013. Ympäristötuki on EU:n osaksi rahoittama tukimuoto. Ympäristötuen tavoitteena on maatalous- ja puutarhatuotannon harjoittaminen kestävästi niin, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä vähemmän, luonnon monimuotoisuuden ja maatalouden kulttuurimaisemien säilyminen turvataan ja tuotannon harjoittamisen edellytykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavälillä. Lisää tietoa maatalouden ympäristötuesta löytyy:

http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/maataloudenymparistotuki.html

 

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on varmistaa maan maatalouskäyttö epäsuotuisilla alueilla vaikuttaen siten elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen säilymiseen, ylläpitää maaseutua sekä ylläpitää ja edistää kestäviä viljelyjärjestelmiä, joissa otetaan huomioon erityisesti ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset.  

Luonnonhaittakorvauksen ehtona on täydentävien ehtojen noudattaminen.   http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/luonnonhaittakorvaus.html

 

Täydentävät ehdot

Täydentävien ehtojen noudattaminen on EU:n suorien tukien eli tilatuen ja tuotantoon sidottujen suorien EU-tukien saannin edellytyksenä. Täydentävien ehtojen tarkoituksena on mm. varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön mukaisesti ja että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa.

http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/taydentavatehdot.html

 

HANKETOIMINTA

Maataloudessa ja sen toimintaympäristössä on meneillään lukuisia eri hankkeita, jotka toteuttavat ja etsivät keinoja maatalouden ympäristön- ja vesiensuojeluun. Maanviljelijät ovat mukana omalta osaltaan vastaamassa hankkeiden toteutuksesta. Myös maatalouden neuvonta- ja etujärjestöt ovat aktiivisesti mukana ympäristön- ja vesiensuojelun kehitystyössä.

 

www.ymparisto.fi/teho

http://www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/balticdeal/fi_FI/Baltic_Deal/

http://www.centrumbalticum.org/saaristomeren_suojelurahasto/

http://www.aurajoki.net/saatio.php

www.ravakka.fi