masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Suojelualueet tutuiksi

D.SuojelualueetMietoistenlahdeksi kutsutun Mynälahden perukan Natura 2000 -alueet on suojeltu EU:n lintudirektiivin puitteissa. Mynälahden perukka kuuluu myös Suomen kansalliseen suojeluverkostoon.

Suojelutoimien tarkoituksena  on suojella alueella esiintyviä lintulajeja sekä niiden tarvitsemia elinympäristöjä. Mietoistenlahdella pyritään turvaamaan esimerkiksi rantaniittyjen säilyminen harvinaistuneen rantaniittylinnuston elinympäristön ylläpitämiseksi.

Mynälahden perukka Mietoistenlahti on linnustollisesti tärkeä pesimälintujensa osalta sekä erityisesti muuttolintujen levähdyspaikkana. Lintujen kevätmuuton aikaan lahdella levähtää tuhansia yksilöitä ja jopa lähes 30 eri vesilintulajia. Mietoistenlahden pinta-alaltaan 507 hehtaarin Natura 2000 alueella esiintyy useita lintudirektiivissä lueteltuja lajeja kuten laulujoutsen, kaulushaikara, pikkujoutsen sekä suopöllö.

Mietoistenlahden alueen kasvillisuus on suhteellisen monimuotoista ruovikkoineen, rantaniittyineen sekä rantalepikkoineen. Myös alueella säilyneet perinnebiotoopit ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Linnustolle tärkeitä rantaniittyjä ja perinnepiotooppi laidunalueita pyritään pitämään avoimina mm. hoitolaidunnuksen avulla.

 


 

Tehtävä

  • Tutustu Mynälahden perinnebiotooppeihin ja niiden laidunnukseen. Pohdi esimerkiksi yhdessä luokan kanssa, miten perinnebiotoopit eroavat maisemaltaan ja kasvistoltaan ns. tavallisesta luonnosta tai tehomaatalouden laitumista ja pelloista. Lisää perinnebiotooppitietoa löydät täältä.

 

 

Lähteet

Ympäristö.fi: Mietoistenlahti: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mietoistenlahti(5323)

Metsähallitus: Mietoistenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Hoidonjakaytonsuunnittelusuojelualueilla/Hyvaksytyt/2005/Sivut/Mietoistenlahdenhks.aspx